לתמיכה ו/או עזרה חייג:
טלפון: 050-7435895לחץ לחיוג
חדשות

מע׳׳מ

כל המחירים באתר כוללים מע׳׳מ

מבצעים
טכנו מריו - דירוג בזאפ
טכנו מריו - תשלום ב- PayPal

תקנון החנות

ברוכים הבאים לאתר המכירות של טכנו מריו

עוסק מורשה: 063942346

www.technomario.co.il

 

תקנון האתר:

 1. 1.      כללי

1.1.   אתר טכנו מריו הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות
וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

1.2.   באתר זירת מכירות המציעה ללקוחות מגוון רחב של מוצרים
ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים.

1.3.   השימוש באתר והקניה באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.4.   המשלוחים של המוצרים הנקנים דרך האתר הם באמצעות דואר
רשום או שירות שליחים עד הבית.

1.5.   באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
אותם שרותים ומוצרים הנמכרים דרך אתר זה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר.
כאשר ישנה אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי וזאת עד
למקסימום הנקוב באתר, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף
למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.

1.6.   כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר
ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה
כנגד האתר ו/או מפעיליו  ו/או מי
מטעמם,  על פי תקנון וכללי השתתפות אלו,
למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות טכנו מריו ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

1.7.   בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם
לנקבה במשמע, ולהפך.

1.8.   לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של
חברת טכנו מריו באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "צור קשר" או טלפונית
בטלפון 050-7435895.

 1. 2.      מי זכאי לבצע פעולות רכישה באתר

2.1.   כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים
המוצעים באתר טכנו מריו ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך
לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר טכנו מרו, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר
בכפוף לתנאי תקנון זה.

2.2.   תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר
לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע
פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את טכנו מריו.

2.3.   תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה
או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין

2.4.   פעולת רכישה של מוצרים באתר טכנו מריו נעשית באמצעות
כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

2.5.   על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

2.6.   תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי טכנו מריו הוא
קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת
הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף
לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.7.   טכנו מריו רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.7.1.      המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

2.7.2.      המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

2.7.3.      המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

2.7.4.      המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בטכנו מריו או
בפעילות   התקינה של האתר ו/או מי מטעמה
ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כל שהוא.

2.7.5.      המשתתף מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור       בו.

2.8.   טכנו מריו תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות
אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה -
על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

2.9.   הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי
להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 1. 3.      המוצרים והשרותים המוצעים למכירה באתר

3.1.   החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית
המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. והתמונות המוצגות הינן לצורך המחשה
בלבד ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה
המתפרסמת באתר (לדוגמא - לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

3.2.   המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי
הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן
הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח.

3.3.   מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

3.4.   טכנו מריו תעדכן באם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם
ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא
יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן.

3.5.   חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר טכנו מריו מלווים
בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן
השירות ו/או טכנו מריו (להלן: "בעל האחריות").

3.6.   האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם,
ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על טכנו מריו
.

3.7.  
כל רוכש
מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד טכנו מריו ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או
מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל
האחריות, ככול שיש כזו, תימסר במעמד מסירת המוצר.

3.8.  
בתעודת
האחריות יצוינו:

3.8.1.    שם המוצר, תיאורו ושם הדגם.

3.8.2.    תאריך רכישת המוצר, פרטי העוסק שמכר את המוצר.

3.8.3.    פרטי היצרן.

3.8.4.    כתובת ומספרי טלפון של תחנות השירות.

3.9.   חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה
יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, טכנו מריו תהיה פטורה מאחריות
בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד טכנו מריו ו/או מי מטעמה
ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.

 1. 4.      אופן ביצוע פעולת רכישה

4.1.   הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך אתר טכנו מריו.

4.2.   טכנו מריו ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע
עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. ואולם
ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.

4.3.   אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

4.4.   פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של
טכנו מריו בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי
לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק ו/או המתקין לצורך ביצוע
ההובלה ו/או ההתקנה הרוכש מסכים כי טכנו מריו תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

4.5.   מערכת המחשב של טכנו מריו מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל
פעולת רכישה המבוצעת באתר זה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 1. 5.      ביטול עסקת הרכישה

5.1.   זכותו של הרוכש עפ"י ס' 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן,
תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לבטל בכתב את עסקת
הרכישה ("מכר מרחוק") על ידי הודעה בכתב למשרדי טכנו מריו
באמצעות "צור קשר" באתר זה או בפקס: 03-7325304 בתוך ארבעה עשר ימים
מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים
בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

5.2.   בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר
נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית,
וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא
אל משרדי טכנו מריו על פי תיאום מראש.

5.3.   תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.

5.4.   יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למשרדי
טכנו מריו על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי למשרדי טכנו מריו
על פי תיאום מראש. ככל שיבקש הרוכש כי טכנו מריו תוביל את המוצר המוחזר אליה, בין
אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר
כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות על ידי טכנו מריו.

5.5.   זיכוי יבוצע רק במשרדי טכנו מריו על פי תיאום מראש,
ובכפוף להחזרת המוצר לטכנו מריו כאמור לעיל והתנאים להלן.

5.6.   זיכוי במזומן עבור החזרת מוצר יעשה על פי ערכו של המוצר
ביום הקנייה. מוצר שנרכש במחיר הנמוך מ- 300 ¤ יתקבל עבורו זיכוי במזומן במשרדי
טכנו מריו על פי תאום מראש או בדרך של זיכוי חשבון כרטיס האשראי, עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי של טכנו מריו. בכל מקרה אחר, החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס אשראי,
תתבצע על ידי זיכוי חשבון כרטיס האשראי.

5.7.   אם מסיבה כלשהי, הרוכש אינו מרוצה מהמוצר שרכש, ניתן
להחזיר את המוצר לפי תקנה 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א - 2010
עד שבועיים מיום הרכישה כל זאת, בצירוף קבלה או חשבונית ובאריזתו המקורית ובלבד
שלא נעשה בו שימוש. טכנו מריו מתחייבת להשיב לרוכש את כספי הרכישה, וזאת בכפוף
לתנאים הבאים: זיכוי במזומן על מוצר שהוחזר, יעשה על פי ערכו של המוצר ביום
הקנייה, כך שעד 300 ¤ יינתן החזר כספי בסניף או זיכוי חשבון כרטיס האשראי, לפי
שיקול דעתה של טכנו מריו, ומעל 300 ש"ח -על ידי זיכוי חשבון כרטיס האשראי.

5.8.   בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר
(למעט במקרה ש מוצר פגום), על הרוכש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא
פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא לטכנו מריו על חשבונו.

5.9.   ככלל, יש לשים לב כי אין
החזר כספי על מוצר שנרכש בתווי קנייה. כמו כן לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר
או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון. תנאים נוספים: אין החלפה / החזרת מוצר שנחתך או
הותאם לפי מידה. אין החלפה / החזרת מוצר מתכלה (נורת חשמל, סוללה וכו').

5.10   בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר צרכן
לבטל את העסקה, רשאית טכנו מריו לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר
הנרכש או 100 ¤, לפי הנמוך מביניהם.

5.11 כמו כן, במקרה של ביטול עסקה כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית טכנו
מריו לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

5.12   ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

 

 1. 6.      אופן התשלום

6.1.   חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי
באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

6.2.   ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר,
יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב
חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית.על תשלומים קבועים
אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי
הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש,
בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

6.3.   כל המחירים המוצגים באתר טכנו מריו כוללים מע"מ. אלה
אם כן צויין אחרת באתר, המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה והתקנה, וכן כל תוספת או
הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.

 1. 7.      אחריות ושירות

7.1.   האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם,
לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים
על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

7.2.   טכנו מריו לא תהיה אחראיות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

7.3.   החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי
למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכי הרוכש ו/או למפרט הטכני. החברה לא תישא בכל אחריות
לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים
אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים. החברה לא תישא באחריות לפעילות
בלתי חוקית אשר תבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.

7.4.   טכנו מריו אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן
כסדרו בלא הפסקות ותקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. טכנו מריו
לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הרוכש  לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית
המונעת ממנו. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.

7.5.   השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לגולש באתר
כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או
התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

7.6.   כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר טכנו מריו הינם חדשים,
באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

7.7.   האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה
על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.

7.8.   בהעדר אחריות של היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות טכנו
מריו תהיה האחראית למוצרים (במסגרת תעודת האחריות המקורית) ובלבד שנעשה שימוש סביר במוצר.

 1. אספקת/הובלות המוצרים

8.1.   טכנו מריו תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר,
לכתובת בישראל (בכפוף לאמור לעיל) שהוקלדה בעת הרכישה, תוך 14 ימים מיום הזמנת
המוצר , אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

8.2.   חומרים מסוכנים, אשר ניתנים לרכישה דרך האתר, לא יסופקו
לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה, והאיסוף יעשה על ידי הרוכש, בכוחות עצמו, בסניף
הקרוב למקום מגוריו.

8.3.   טכנו מריו תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם
לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. טכנו מריו מתחייבת לספק
רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

8.4.   טכנו מריו לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או
לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של טכנו מריו
לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

8.5.   באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית טכנו מריו תהיה
רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

8.6.   דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או
משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל
באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

8.7.   במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל טכנו מריו תהיה
רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

8.8.   זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בתקנון זה
או בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא כולל ימי
שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

8.9.   דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין
המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית טכנו מריו לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

8.10     בעת אספקת המוצר, רשאית טכנו מריו לדרוש את נוכחותו של
בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או
חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

8.11     יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים את עלות
אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

8.12     טכנו מריו שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח
מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

8.13     דמי המשלוח עבור שני מוצרים ומעלה יהיה זהה למחיר משלוח
של פריט בודד, אולם עלות המשלוח של עשרה מוצרים ומעלה יהיה כפול למחיר זה. זאת
למעט מוצרים המסופקים ישירות מן הספק, להם מחיר משלוח ייחודי ונפרד.

8.14     תעודת ההזמנה של המוצר תוכנס אל הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.

8.15     תעודת המשלוח תודבק על הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.

 1. תנאים נוספים

9.1.   טכנו מריו שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו
ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף
ויפורסם באתר טכנו מריו.

9.2.   תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי
יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. ולמשתמש לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.

9.3.   במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת טכנו מריו יעכבו
ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או
ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת
ובמערכת הנתונים של אתר טכנו מריו, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה
למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים
החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית טכנו מריו להודיע על
ביטול עסקת הרכישה.

9.4.   במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור
המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר
או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה טכנו מריו רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד
אספקתו לרוכש.

9.5.   במידה שיתברר לטכנו מריו כי היא אינה יכולה, במסגרת
אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח
כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה טכנו מריו רשאית
לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

9.6.   בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב טכנו מריו לרוכש את מלוא
התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, לפי העניין, והרוכש
לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

9.7.   כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה,
אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של טכנו
מריו ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת
בתכנים אלה ללא קבלת אישור טכנו מריו בכתב ומראש.

9.8.   בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך
בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

9.9.   91.אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.

9.10.   רישומי המחשב של טכנו מריו בדבר הפעולות המתבצעות דרך
האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

9.11.   כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו
למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא"ל,
תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

9.12.   טכנו מריו אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר, ועל
אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך.

 1. שירות לקוחות

10.1.   ניתן לפנות לנציגי השירות של טכנו מריו באמצעות "צור
קשר" שבאתר בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות
למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית
הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

 1. פרטיות

11.1.   טכנו מריו רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל
מידע הנובע מהשימוש באתר.

11.2.   המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים
כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.

 

 

ט.ל.ח

Copyright © 2024 technomario.co.il. All rights reserved.
אתר זה מופעל ע"י מערכת SafeSHOP, חנות וירטואלית מבית SRV אחסון אתרים
צור קשר - דואר אלקטרוניצור קשר - דואר אלקטרוני צור קשר - טלפוןצור קשר - טלפון